Απονομή Βραβείων και Επαίνων: 3ου Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.  

 
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και η  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Κρήτης σας προσκαλούν στην  εκδήλωση απονομής βραβείων και Επαίνων  του 3ου  Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών  Ιδεών και Σχεδίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Κρήτης την Παρασκευή  16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα διαλέξεων  της Σ.Δ.Ο.
 
 
 

       Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μια νέα δομή που συστήνεται στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και θα ενταχθεί στο οργανόγραμμα λειτουργίας του Ιδρύματος μετά το πέρας της χρηματοδότησης της. Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης είναι η συνένωση των δομών του ΤΕΙ Κρήτης, που αφορούν τη διασύνδεση του με τους παραγωγικούς φορείς, τους φορείς προώθησης της απασχόλησης, τους εκπαιδευτικούς φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, όπως επίσης και τους φορείς προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

      Η ΔΑΣΤΑ διατυπώνει τους στόχους και σχεδιάζει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Ευθύνεται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας βιώσιμης λειτουργίας και προώθησης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Η ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες δομές και υπηρεσίες του κάθε Ιδρύματος, όπως το Συμβούλιο και την Επιτροπή Ερευνών.  

     Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους τελειοφοίτους και τους πτυχιούχους του ΤΕΙ Κρήτης. Η βασική της αποστολή είναι να προσφέρει στους παραπάνω, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής απασχόλησης και παράλληλα να αποκτήσουν καινοτόμες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν σημαντικά τις προϋποθέσεις απασχόλησης τους ή ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον επαγγελματικό τους βίο.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης βρίσκονται οι παρακάτω δομές του Ιδρύματος, κάθε μία από τις οποίες έχει  δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Ιδρύματος και την κείμενη νομοθεσία:

  •  Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) ΤΕΙ Κρήτης
  •  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) ΤΕΙ Κρήτης
  •   Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) ΤΕΙ Κρήτης