Η Ιδρυματική Επιτροπή του ΔΑΣΤΑ αποτελείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ένα εκπρόσωπο από τα Παραρτήματα Δυτικής Κρήτης (Χανιά-Ρέθυμνο) και Ανατολικής Κρήτης (Άγιος Νικόλαος, Σητεία, Ιεράπετρα), οι οποίοι είναι σε ρόλο συντονιστή των δύο αντίστοιχων κόμβων. Το σκεπτικό της ολιγομελούς σύστασης του παραπάνω οργάνου στηρίζεται στην ευελιξία που έχει με εκπροσώπους των Σχολών και των παραρτημάτων και όχι των τμημάτων. Αιτία η μεγάλη διασπορά των τμημάτων του σε όλη την Κρήτη.

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης 
  • Εκπρόσωπος ΣΤΕΦ 
  • Εκπρόσωπος ΣΤΕΓ 
  • Εκπρόσωπος ΣΕΥΠ 
  • Εκπρόσωπος ΣΔΟ
  • Εκπρόσωπος Παραρτήματος Δυτικής Κρήτης 
  • Εκπρόσωπος Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης 

Η Ιδρυματική επιτροπή του ΔΑΣΤΑ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και προγραμματίζει τις δράσεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να δρομολογηθούν για να είναι υλοποιήσιμοι οι προβλεπόμενοι στόχοι των πράξεων. Aποφασίζει για τις πολιτικές υλοποίησης έτσι ώστε η ωφέλεια από τα αποτελέσματα να ισοκατανέμεται σε όλα τα τμήματα

Η Συντονιστική επιτροπή του ΔΑΣΤΑ αποτυπώνει το κεντρικό αποτέλεσμα που παράγεται από την Ιδρυματική επιτροπή και εισηγείται στα όργανα του ιδρύματος τις απαραίτητες ενέργειες που θα χρειαστούν για να καταστεί εφικτή η υλοποίηση τους.