1ος Διαγωνισμός Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ της Δ.Α.ΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης, η οργάνωση διαγωνισμών καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης του Π.Ε.5 της πράξης. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης η Δ.Α.ΣΤΑ ΤΕΙ Κρήτης στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές του Ιδρύματος καθώς και στην επιβράβευση των προσπαθειών τους και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από αυτούς.

Η οργάνωση και υλοποίηση διαγωνισμών καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων που θα λαμβάνουν μέρος τόσο οι φοιτητές του Ιδρύματος που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΔΑΣΤΑ όσο και οι άλλοι φοιτητές, θα γίνεται σε συνεργασία με τη ΜΚΕ του Ιδρύματος σε ετήσια βάση. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων φοιτητών και η απονομή των σχετικών βραβείων  θα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές του Ιδρύματος και εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και οργανισμών.
Η εύρεση μιας ιδέας είναι μια πολύτιμη ικανότητα. Η επιτυχία είναι να μετατραπεί η ιδέα σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα φοιτητών που θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει: α) εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς δασκάλους και επιχειρηματικά στελέχη και β) βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.
Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι, η επιχειρηματική πρόταση της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου, που θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και να είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Επιπλέον, όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν. Οι τρεις (3) καλύτερες ιδέες θα λάβουν και χρηματικό έπαθλο (1.000, 600, και 400 ευρώ αντίστοιχα), οι επόμενες τρεις (3) έπαινο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ τριών ατόμων, ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας. Όταν συσταθούν οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας  το αρχείο του Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού
Τα προτεινόμενα επιχειρηματικά σχέδια θα εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

  1. Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που ενσωματώνουν καινοτομίες στην λειτουργία τους.
  2. Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  4. Προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, με δημοσιεύσιμα  στοιχεία μόνο το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί τελικά μαζί με μία σύντομη περιγραφή της. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας, σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα, μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς υποστηριζόμενοι από το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ιδρύματος.

Στάδια του Διαγωνισμού

Α' Στάδιο 
Κατά το πρώτο στάδιο υποβάλλονται προτάσεις που επικεντρώνονται στην επιχειρηματική ιδέα, που είναι η ουσιαστική βάση ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας, που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες  σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας, την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Κρήτης και λαμβάνουν σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης. 
Στην συνέχεια όλες οι προτάσεις αξιολογούνται από Επιστημονική Επιτροπή που στελεχώνεται από καθηγητές του Ιδρύματος, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας (όπως Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ηρακλείου, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ηρακλείου) και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την πρωτοτυπία και ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας, την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και τον κοινωνικό αντίκτυπο κυρίως για τις ιδέες με στοιχεία κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια προκρίνονται και περνούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι 10 καλύτερες ιδέες.

Β' Στάδιο 
Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχειρηματικής ιδέας τους που έχει προκριθεί προηγουμένως, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Παρακολούθηση Σεμιναρίου 
Οι φοιτητές των 10 ομάδων που έχουν προκριθεί στο πρώτο στάδιο, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργανώνεται από την Μ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, όπου θα εκπαιδευτούν για τη συγγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου τους, δηλαδή για τη μετατροπή της ιδέας τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Με τη λήξη του σεμιναρίου κάθε ομάδα φοιτητών  ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής της ιδέας θα αντιστοιχηθεί σε έναν από τους εκπαιδευτές τους στο σεμινάριο, στον οποίο θα απευθύνεται για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Τελική φάση
Με την ολοκλήρωση της σύνταξης τους τα Επιχειρηματικά Σχέδια υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης τους και ανακοινώνει τους νικητές.

Ημερίδα
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την οργάνωση ημερίδας από τη Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Κρήτης,  στην οποία γίνεται η παρουσίαση των προτάσεων των νικητών και η βράβευση τους.

 

O διαγωνισμός θα είναι ανοικτός από 1-10-2011 έως και 30-11-2011 οπότε και θα ορισθούν οι επιτροπές αξιολόγησης των προτάσεων.

 

Δρ.Ν.Ι.Κορνήλιος
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πληροφορίες/Επικοινωνία:

Αλεξάκη Γεωργία, Τηλέφωνο: 2810 379171, email: galexaki@dasta.teicrete.gr
Θωμαΐδη Άννα, Τηλέφωνο: 2810 379169, email: mke@dasta.teicrete.gr