Η διοίκηση της ΔΑΣΤΑ γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ, στην οποία συμμετέχουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των επιμέρους πράξεων ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΟΚΕ και ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ όπως ορίσθηκαν με την πράξη 1112/2009 του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ.

     Η Συντονιστική Επιτροπή της  ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών άλλων επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος.  Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της  ΔΑΣΤΑ, συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιμέρους πράξεων, μεριμνά για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.  Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

     Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ πλαισιώνεται από επικουρικού χαρακτήρα όργανα όπως είναι η Συμβουλευτική και η Ιδρυματική επιτροπή.

Η σημερινή σύνθεση της  Συντονιστικής  Επιτροπής είναι: 

  •  Κορνήλιος Νικόλαος, Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, ως επιστημονικός υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, μέλος της επιτροπής ερευνών, ως επιστημονικός υπεύθυνος του ΓΠΑ και μέλος της επιτροπής.
  • Παπαδουράκης Γεώργιος, Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, μέλος της επιτροπής ερευνών, ως επιστημονικός υπεύθυνος του ΓΔ και μέλος της επιτροπής.
  • Αναστασάκης Ανδρέας, Καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης, ως επιστημονικός υπεύθυνος της  ΜOΚΕ και μέλος της επιτροπής.