Ιστορική Αναδρομή

Τα τελευταία χρόνια, με χρηματοδότηση μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ), το ΤΕΙ Κρήτης υλοποίησε σειρά προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης της ΠΑ των Τμημάτων του, με αξιόλογα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενισχύθηκε η ΠΑ αρχικά 7 Τμημάτων (Β΄ Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2001-2005) και στη συνέχεια 12 Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης (Γ΄ Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2005-2008).

Στη συνέχεια, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2007 – 2013, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίχθηκε από το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης».

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( ΕΣΠΑ 2014 – 2020), η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος.