Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η ενίσχυση και επέκταση της δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων υποδοχής φοιτητών. Το έργο υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και υποστηρίζει την πρακτική  άσκηση των φοιτητών από όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης. Οι φοιτητές ασκούνται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων τους.

Ωφελούμενοι από το έργο είναι:

  • Οι τελειόφοιτοι φοιτητές – πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές τους γνώσεις και να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
  • Οι συνεργαζόμενοι φορείς, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να απασχολήσουν φοιτητές με καλό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο. Η εξάσκηση επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών λίγο πριν από την  αρχή της καριέρας τους μέσα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς επιδρά θετικά στη μεταφορά σύγχρονων και αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον τους δίνεται η ευκαιρία για την επιλογή ενός μελλοντικού συνεργάτη.
  • Τα Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης τα οποία επεκτείνουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές συνεργασίες τους τόσο σε νέους συνεργάτες όσο και σε καινούργιους επαγγελματικούς χώρους.